ક્રમ કચેરીનું નામ જિલ્લાનું નામ સંપર્ક વ્યક્તિની પોસ્ટ સંપર્ક વ્યક્તિનું નામ ફોન નંબર સરનામું
1 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર અમદાવાદ જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02774252183 Nikol AHmedabad Gujarat,
નિકોલ , અસારવા,
અમદાવાદ - 383413
2 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર અમરેલી જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02792223561 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર, રાજમહેલ કમ્પાઉન્‍ડ,
અમરેલી,
અમરેલી - 365601
3 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર આણંદ જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02692264372 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર, ૨જો માળ, રૂમ નં. ૨૦૫/૨૧૩, જિલ્લા સેવા સદન, બોરસદ ચોકડી,
આણંદ,
આણંદ - 388001
4 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર કચ્છ જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02832250501 જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, ન્યુ ગ્રીન હોસ્પિટલ પાસે, કચ્છ-ભુજ,
કચ્છ - 370001
5 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર ખેડા જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02682555003 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર,વલ્લભ નગર સોસાયટી નજીક, પીજ રોડ, ખેડા(નડિયાદ),
ખેડા - 387001
6 Director Gujarat Matikam Kalakari & Rural Technology Institute ગાંધીનગર Director Gujarat Matikam Kalakari & Rural Technology Institute Director Gujarat Matikam Kalakari & Rural Technology Institute 23251681-82 Nr. GH-4, Sector 12, Gandhinagar - 382 016 Sector-12 Gujarat- INDIA ,
સેક્ટર-૧૨ ગાંધીનગર, ગાંધીનગર,
ગાંધીનગર - 382016
7 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર ગાંધીનગર જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 07923259054 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, ૫ મો માળ, સહયોગ સંકુલ, ગાંધીનગર,
ગાંધીનગર - 382011
8 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર ગીર સોમનાથ જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02876244222 રૂમ નં. ૩૩૮, ૩૩૯, ૩૪૪, ૩૪૫ બીજો માળ, જીલ્લા સેવા સદન, તાલાલા રોડ, મુ.ઇનાજ તા-વેરાવળ, ગીર સોમનાથ,
ગીર સોમનાથ - 362140
9 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર છોટાઉદેપુર જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02669233640 કુટીર ઉદ્યોગ તાલીમ કેન્દ્ર, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સરકારી વસાહતની સામે, કોર્ટની પાછળ, છોટા ઉદેપુર,
છોટાઉદેપુર - 391165
10 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર જુનાગઢ જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02852631325 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, સરદાર બાગ, જુનાગઢ,
જુનાગઢ - 362001
11 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર જામનગર જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02882670380 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, લાલ બંગલા કમ્પાઉન્ડ, ૨જો માળ, એમએસ બિલ્ડીંગ, જામનગર,
જામનગર - 361001
12 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ડાંગ મદદનીશ નિયામક મદદનીશ નિયામક (ટ્રાયબલ) 02631220101 જુની કલેક્ટર કચેરી, આહવા,
આહવા, ડાંગ-આહવા,
ડાંગ - 394710
13 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર તાપી જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02626221820 જિલ્લા સેવા સદન, ત્રીજો માળ, બ્લોક નંબર ૫, પાનવાડી, વ્યારા, તાપી,
તાપી - 394650
14 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર દેવભુમિ દ્વારકા જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02833234145 સર્વે નંબર 689, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, તેલીના પુલ પાસે, ખંભાળિયા, દેવભૂમિ દ્વારકા,
દેવભુમિ દ્વારકા - 361335
15 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર દાહોદ જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02673266086 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, મુ.પો. ખરોદ, ઝાલોદ રોડ, દાહોદ,
દાહોદ - 389151
16 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર નર્મદા જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02640224182 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર , સેન્ટ્રલ બિલ્ડીંગ, બીજો માળ રાજપીપળા, નર્મદા,
નર્મદા - 393145
17 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર નવસારી જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02637231894 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, જુનાથાણા, જીલ્લા સેવા સદન, બીજો માળ, એ-વિંગ, નવસારી,
નવસારી - 396445
18 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર પંચમહાલ જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02672240871 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ૧૫-નવરંગ સોસાયટી, ચર્ચ સામે, ગાંધી ચોક નજીક, પંચમહાલ (ગોધરા),
પંચમહાલ - 389001
19 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર પાટણ જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02766233821 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર , જિલ્લા સેવા સદન, બ્લોક નં-૨, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, પાટણ,
પાટણ - 384265
20 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર પોરબંદર જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02862222168 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, ૭,જીલ્લા સેવા સદન-2, સાંદીપની રોડ, પોરબંદર,
પોરબંદર - 360575
21 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર બનાસકાંઠા જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02742252395 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર જોરાવર પેલેસ કમ્પાઉન્ડ, બનાસકાંઠા (પાલનપુર),
બનાસકાંઠા - 385001
22 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર બોટાદ જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02849294290 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, બ્લોક-સી/જી/૨૪ થી ૨૭ અને બીજો માળ, બ્લોક-સી/એસ/૧૨-૧૩-૧૪, જિલ્લા સેવા સદન, બોટાદ,
બોટાદ - 364710
23 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર ભરુચ જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02642240981 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, ગાયત્રીનગર પાસે, ફળશ્રુતિ સોસાયટી પાછળ, બહુમાળી કોમ્પ્લેક્સ, ભરૂચ,
ભરુચ - 392001
24 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર ભાવનગર જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02782516603 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, પોલીટેકનીક કોલેજ પાસે, વિદ્યાનગર, ભાવનગર,
ભાવનગર - 361001
25 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર મહેસાણા જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02762257408 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, જીઆઈડીસી, મોઢેરા રોડ, મહેસાણા,
મહેસાણા - 384002
26 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર મહિસાગર જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02674294234 જીલ્લા પંચાયત ભવન, રૂમ નંબર એ-૨૦૭ થી એ-૨૧૧, જીલ્લા પંચાયત, લુણાવાડા, મહિસાગર,
મહિસાગર - 389230
27 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર મોરબી જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02822226951 કુટિર ઉદ્યોગ તાલીમ કેન્દ્ર, પ્લોટ નંબર ૯૫-૯૬, GIDC, નવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સનાલા રોડ, મોરબી,
મોરબી - 363641
28 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર રાજકોટ જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02812476376 એમ.એસ. બિલ્ડીંગ, પ્રથમ માળ, બ્લોક નં ૧/૨, રેસ કોર્સ રોડ, રાજકોટ,
રાજકોટ-૧૨, રાજકોટ,
રાજકોટ - 360001
29 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર વડોદરા જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02652433817 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, પ્રથમ માળ, સી. બ્લોક, નર્મદા ભવન, જેલ રોડ, વડોદરા (બરોડા),
વડોદરા - 391110
30 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર વલસાડ જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02632254283 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, દમણ-ગંગા ભવન, પહેલો માળ, કલેક્ટર કચેરી પાછળ, વલસાડ,
વલસાડ - 396001
31 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર સુરત જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02612465925 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, એ- ૬-૭, એમ.એસ. બિલ્ડીંગ, નાનપુરા, સુરત,
સુરત - 395001
32 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર સુરેન્દ્રનગર જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02752283465 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, કલેકટર કચેરી પાછળ, સુરેન્દ્રનગર,
સુરેન્દ્રનગર - 363001
33 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર સાબરકાંઠા જનરલ મેનેજર જનરલ મેનેજર 02772240948 જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ પાછળ, પેલેસ રોડ, સાબરકાંઠા (હિંમતનગર),
સાબરકાંઠા - 383001